wyszukiwanie zaawansowane
Schowek (0)
Koszyk Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Regulamin

REGULAMIN Sprzedaży Internetowej Sklep POLUX

numer BDO – 000011297

Dział I - Informacje ogólne
1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.polux.pl przez przedsiębiorstwo SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-24-42-135, numer REGON: 015274763.
2. Kontakt:
e-mail: polux.sklep@sanico.pl, czynny 24 godziny na dobę
tel. 22 744 20 50, czynny w godzinach 8.00 -16.00, cena za połączenie wynika ze stawki operatora Klienta
tel. kom 506 830 933, czynny w godzinach 8.00 -16.00, cena za połączenie wynika ze stawki operatora Klienta
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pod adresem
https://www.polux.sklep.pl/kontakt-f-1.html
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.polux.sklep.pl/, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

Dział II - Definicje
Użyte w Regulaminie definicje mają zawsze następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem
http://www.polux.sklep.pl/regulamin-pm-11.html
2. Sklep Internetowy – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może zapoznać się
z zawartymi treściami i składać Zamówienia;
3. Towar – produkty przedstawione w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym artykule;
4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
5. Sprzedawca – Firma prowadząca sklep internetowy: SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-24-42-135, numer REGON: 015274763;
6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
7. Konto – przydzielona Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
internetowego;
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;
10. Promocje – obniżenie ceny na określony czas;
11. Wyprzedaż – stałe obniżenie ceny przez Sprzedawcę;
12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Dział III - Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących
przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Dział IV - Usługi
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b) prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
d) świadczeniu usługi Newsletter,
e) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,
f) zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
2. Umowa:
a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia,
c) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
d) o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
e) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
f) o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych wypowiedzi odnoszących się m.in.
do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. W celu zamieszczenia wypowiedzi, Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nie mogą zawierać treści
bezprawnych bądź obraźliwych. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
7. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
8. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
9. Sprzedawca korzysta z zewnętrznego systemu wystawiania opinii na temat przeprowadzonych transakcji. Dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w sklepie zostaną przekazane dane osobowe (numer zamówienia, data transakcji, adresu email, imię i nazwisko, numer klienta i dane zakupionego produktu) dostawcy usług. W takim wypadku po zrealizowaniu transakcji Klient otrzyma emailem link, którego kliknięcie przekieruje go na stronę internetową umożliwiającą wystawienie opinii.
10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
11. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Dział V - Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
a) wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
b) wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
c) złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w
szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę i adres dostawy oraz sposób płatności.
7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów podejmując kolejne czynności techniczne,
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) opisu przedmiotu Zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub wraz z podatkami, w tym wyszczególnionych kosztów dostawy,
c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d) wybranej metody i terminu płatności,
e) wybranego sposobu i adresu dostawy,
f) czasu dostawy,
g) danych kontaktowych Klienta,
h) danych do faktury.
10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
11. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa.
12. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
a) podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy numer katalogowy Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b) wskazać sposób i adres dostawy oraz formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
c) podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
13. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.
W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
a) opisu przedmiotu Zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów wraz z podatkami, w tym wyszczególnionych kosztów dostawy,
c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d) wybranej metody i terminu płatności,
e) wybranego sposobu i adresu dostawy,
f) czasu dostawy,
g) danych kontaktowych Klienta,
h) danych do faktury,
i) Regulaminu,
j) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
14. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków
Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dział VI – Promocje
1. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
2.Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Dział VII – Wyprzedaż
1.Sklep ma prawo organizowania wyprzedaży poszczególnych produktów np. ze względu na zakończenie produkcji danego modelu lub rodziny lamp.
2.W przypadku wyprzedaży cena podana przy produkcie jest ceną ostateczną, nie podlega dodatkowym rabatom ani promocjom.


Dział VIII - Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.
Dostawa poza granice Polski jest każdorazowo wyceniana na podstawie podanego adresu dostawy w złożonym zamówieniu. Koszt dostawy jest uzależniony od miejsca dostawy, wymiarów i wagi spakowanych produktów (paczka lub paleta). Zamówienia zagraniczne realizujemy firmą kurierską DHL w oparciu o jej aktualny cennik z dnia złożenia zamówienia. Każdorazowo klient otrzymuje informacje o kosztach dostawy i musi wyrazić zgodę na ich wysokość, odpowiadając na wiadomość z wyceną, oraz wpłacając kwotę całości zamówienia (towar + koszt dostawy). Zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45.
4. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni robocze od zawarcia umowy.
6. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.


Dział IX - Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
c) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
d) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);Dział X - Odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Każdy klient, który nie jest konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą uprawnionym do odstąpienia od umowy na zasadach zastrzeżonych dla konsumentów, nie przysługuje prawo odstąpienia na zasadach określonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Opłacony przez klienta Towar wraz z kosztami przesyłki zostanie zwrócony niezwłocznie po odstąpieniu przez Klienta od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:
a) objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz;
b) objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
c) objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;
d) dnia zawarcia umowy w przypadku pozostałych umów.
3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie, dane obowiązkowe w oświadczeniu: NUMER ZAMÓWIENIA , index (numer katalogowy) oraz ilość zwracanych towarów (wszystkie te dane znajdują się na dokumencie sprzedaży: faktura lub paragon). Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres
polux.sklep@sanico.com.pl lub listownie na adres SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. ul. Okólna 45, 05-270 Marki.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sanico gwarantuje zwrot dokonanych przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, Sklep zwraca konsumentowi wyłącznie koszt najtańszego sposobu dostawy. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
6. Zwracane towary muszą być pełnowartościowe, nieużywane w oryginalnych opakowaniach.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Sanico Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Okólna 45
05-270 Marki
NIP: 524-24-42-135

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja ………………….…………............................................................................................niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

Numer zamówienia …………………

Data dostarczenia towaru ……………………

Numer katalogowy lub kod EAN zwracanego towaru oraz ilości:

  1. …………..
  2. …………..
  3. …………..
  4. …………..
  5. ...............

Numer konta bankowego na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy ……………………………………………………………………..…………………………..

 

……………………………………Podpis konsumentaDział XI - Reklamacje dotyczące Towarów
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
W przypadku wady fizycznej towaru, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Reklamacji nie podlegają towary, w których wady ujawnią się po upływie 2 lat od wydania towaru Klientowi, ani towary uszkodzone przez Klienta. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą usuwane przez Sprzedawcę w sposób i na zasadach uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45 lub na adres poczty elektronicznej
polux.sklep@sanico.com.pl, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi winien zgłosić Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie (reklamacja). Sklep udostępnia w Serwisie formularz reklamacyjny w wersji elektronicznej, którym Klient może posłużyć się zgłaszając reklamację. Do reklamacji należy dołączyć dowód potwierdzający, że reklamacja dotyczy rzeczy zakupionej w Sklepie w oznaczonym czasie.
4. Wymiana lub naprawa rzeczy wadliwej odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedawcy.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.


Dział XII - Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.
Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie można zgłaszać pisemnie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu POLUX, lub na podstawie niniejszego Regulaminu na adres: SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45, lub na adres poczty elektronicznej:
polux.sklep@sanico.com.pl,

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


Dział XIII - Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem
a Sprzedawcą;
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


Dział XIV - Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie
Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Warszawa 01.01.2021


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Informacje
O firmie
Dostawa
Zwroty 22 744 20 50 Sanico Electronics Polska Sp. z o.o.
Okólna 45
05-270 Marki k.Warszawa
Wszystkie prawa zastrzeżone - POLUX 2021
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu