wyszukiwanie zaawansowane
Schowek (0)
Koszyk Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN Sprzedaży Internetowej Sklep POLUX

numer BDO – 000011297

 

 

Dział I - Informacje ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem https://polux.sklep.pl/ oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej przez ten sklep zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U, Nr 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 2014 r. o prawach konsumenta.Administratorem i jednocześnie właścicielem sklepu internetowego  https://polux.sklep.pl/ zwanym dalej Sprzedającym jest przedsiębiorstwo SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  dla M. St. w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138572, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242442135, numer Regon: 015274763, numer BDO: 000011297.

2. Kontakt ze Sprzedawcą:

e-mail: poluxsklep@sanico.com.pl, czynny 24 godziny na dobę

tel. 22 744 20 50, czynny w godzinach 8.00 -15.30, cena za połączenie wynika ze stawki operatora Klienta

tel. kom 882 026 260, czynny w godzinach 8.00 -16.00, cena za połączenie wynika ze stawki operatora Klienta

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pod adresem https://www.polux.sklep.pl/kontakt-f-1.html

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.polux.sklep.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

 

Dział II – Definicje

Użyte w Regulaminie definicje mają zawsze następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem http://www.polux.sklep.pl/regulamin-pm-11.html

2. Sklep Internetowy – strona internetowa https://www.polux.sklep.pl, za pośrednictwem której Klient może zapoznać się z zawartymi treściami i składać Zamówienia;

3. Towar – produkty przedstawione w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym artykule, oferowane przez Sprzedawcę Klientom celem ich sprzedaży;

4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

5. Sprzedawca – Firma prowadząca sklep internetowy tj. SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.

z siedzibą w Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45, posiadająca  numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-24-42-135, numer REGON: 015274763;

6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu i zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

7. Konto – przydzielona Klientowi funkcja  Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań, w szczególności składać zamówienia, w ramach Sklepu Internetowego;

8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży złożone przez Klienta wobec Sprzedawcy poprzez Stronę Internetową Sklepu Internetowego lub telefonicznie;

10. Promocje – obniżenie ceny produktu na określony czas;

11. Wyprzedaż – stałe obniżenie ceny przez Sprzedawcę do czasu wyczerpania danego towaru;

12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

Dział III - Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego

niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, z dobrymi obyczajami, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Dział IV – Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b) prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym,

d) świadczeniu usługi Newsletter,

e) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,

f) zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach oferowanych w Sklepie Internetowym, zakupionych przez Klientów.

2. Możliwe jest zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą następujących Umów :

a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie – umowa ta zawierana jest na czas oznaczony, do jej zawarcia dochodzi z chwilą połączenia się ze stroną internetową Sklepu Internetowego i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

b) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym – umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą dokonania Rejestracji przez Klienta i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta,

c) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie – umowa ta zawierana jest na czas oznaczony z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

d) o świadczenie usługi Newsletter – umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą złożenia przez Klienta dyspozycji otrzymywania newslettera i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,

e) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą – umowa ta jest zawierana na czas oznaczony z chwilą wypełnienia przez Klienta ww. formularza i wysłania go do Sprzedawcy i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

f) o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie – umowa ta zawierana jest na czas oznaczony z chwilą zamieszczenia opinii przez Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja treści ć Regulaminu przez Klienta oraz podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (tj.: imię i nazwisko/nazwa firmy, nip, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, ).

4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych wypowiedzi odnoszących się m.in.

do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa. W celu zamieszczenia wypowiedzi, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: autor opinii, adres e-mail.

6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nie mogą zawierać treści

sprzecznych z prawem, nieobyczajnych,  bądź obraźliwych. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

7. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za umieszczane przez niego treści wypowiedzi.

8. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

9. Sprzedawca korzysta z zewnętrznego systemu wystawiania opinii na temat przeprowadzonych transakcji. Dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w sklepie zostaną przekazane dane osobowe (numer zamówienia, data transakcji, adresu e-mail, imię i nazwisko, numer klienta i dane zakupionego produktu) dostawcy usług. W takim wypadku po zrealizowaniu transakcji Klient otrzyma e-mailem link, którego kliknięcie przekieruje go na stronę internetową umożliwiającą wystawienie opinii.

10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

11. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

Dział V - Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia internetowego jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu

4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a) wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego, bez zakładania Konta, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia,  tj.: : imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki,

b) wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) opisu przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub wraz z podatkami, w tym wyszczególnionych kosztów dostawy,

c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d) wybranej metody i terminu płatności,

e) wybranego sposobu i adresu dostawy,

f) czasu dostawy,

g) danych kontaktowych Klienta,

h) danych do faktury.

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży ze Sprzedawcą.

10. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.

W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) opisu przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów wraz z podatkami, w tym wyszczególnionych kosztów dostawy,

c) sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d) wybranej metody i terminu płatności,

e) wybranego sposobu i adresu dostawy,

f) czasu dostawy,

g) danych kontaktowych Klienta,

h) danych do faktury,

i) Regulaminu,

j) pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

11. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Do umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

Dział VI – Promocje

1. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

2.Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

Dział VII – Wyprzedaż

1.Sklep ma prawo organizowania wyprzedaży poszczególnych produktów np. ze względu na zakończenie produkcji danego modelu lub rodziny lamp.

2.W przypadku wyprzedaży cena podana przy produkcie jest ceną ostateczną, nie podlega dodatkowym rabatom ani promocjom.

 

Dział VIII – Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa poza granice Polski jest każdorazowo wyceniana na podstawie podanego adresu dostawy w złożonym zamówieniu. Koszt dostawy jest uzależniony od miejsca dostawy, wymiarów i wagi spakowanych produktów (paczka lub paleta). Zamówienia zagraniczne realizowane są  firmą kurierską DHL w oparciu o jej aktualny cennik z dnia złożenia zamówienia. Każdorazowo klient otrzymuje informacje o kosztach dostawy i musi wyrazić zgodę na ich wysokość, odpowiadając na wiadomość z wyceną, oraz wpłacając kwotę całości zamówienia (towar + koszt dostawy). Zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty na . Rachunku bankowym Sprzedawcy

3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b) odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45.

4. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od zawarcia umowy.

6. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności

art. 556 oraz 556(1) -556(5) Kodeksu Cywilnego.

 

Dział IX - Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie ich składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

c) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

d) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

 

Dział X - Odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) o prawach konsumenta, przepisy wskazanej ustawy dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.2. razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego osobą fizyczną, który dokonał zakupu towaru w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zgodnej z przepisami prawa weryfikacji m.in. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy w świetle rodzajów wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, zawarta przez Klienta Umowa sprzedaży posiada dla tego Klienta charakter zawodowy, czy też takiego charakteru nie posiada, Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim okaże się, iż odstąpienie od umowy przez Klienta jest niedopuszczalne, a tym samym oświadczenie o odstąpieniu jest bezskuteczne, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tej okoliczności Klienta.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:

a) objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz;

b) objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;

c) objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;

d) dnia zawarcia umowy w przypadku pozostałych umów.

3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie lub korzystając ze wzoru stanowiącego

załącznik do Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres poluxsklep@sanico.com.pl lub listownie na adres SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. ul. Okólna 45, 05-270 Marki.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sanico gwarantuje zwrot dokonanych przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, Sklep zwraca konsumentowi wyłącznie koszt najtańszego sposobu dostawy. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

6. Zwracane towary muszą być pełnowartościowe, nieużywane w oryginalnych opakowaniach.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

9. Klient pocztą elektroniczną powiadomi sprzedawcę: jakim przewoźnikiem przesłał zwracany towar oraz poda numer przesyłki.
10. Adres do korespondencji poluxsklep@sanico.com.pl
 

Wzór
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

W celu szybkiego zwrotu pieniędzy prosimy o przesłanie poniższych danych.
Po wysłaniu paczki prosimy o informacje pocztą elektroniczną:
1. Jakim przewoźnikiem został wysłany zwrot
2. Numer przesyłki

 

Adres do korespondencji poluxsklep@sanico.com.pl

 

Dział XI - Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. W przypadku wady fizycznej towaru, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Reklamacji nie podlegają towary, w których wady ujawnią się po upływie 2 lat od wydania towaru Klientowi, ani towary uszkodzone przez Klienta. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą usuwane przez Sprzedawcę w sposób i na zasadach uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45 lub na adres poczty elektronicznej poluxsklep@sanico.com.pl, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi winien zgłosić Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie (reklamacja). Sklep udostępnia w Serwisie formularz reklamacyjny w wersji elektronicznej, którym Klient może posłużyć się zgłaszając reklamację. Do reklamacji należy dołączyć dowód potwierdzający, że reklamacja dotyczy rzeczy zakupionej w Sklepie w oznaczonym czasie.

4. Wymiana lub naprawa rzeczy wadliwej odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedawcy.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

 

Dział XII - Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.

Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie można zgłaszać pisemnie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu, lub na podstawie niniejszego Regulaminu na adres: SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45, lub na adres poczty elektronicznej: poluxsklep@sanico.com.pl,

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Dział XIII - Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem

o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem

a Sprzedawcą;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

 

Dział XIV - Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.

Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu

obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

Dział XV – przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 (dalej jako: RODO) Sprzedawca informuję, iż:

2. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest: SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach 05-270, przy ul. Okólnej 45, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-24-42-135 ;

3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, w związku z czym w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem e-mail: poluxsklep@sanico.com.pl,

4. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą w celu:

a) realizacji Zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) rozpatrzenia ewentualnej reklamacji  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) dokonania rozliczeń księgowych i podatkowych w związku z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i cywilnego – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO;

5. Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą podmioty uczestniczące w realizacji Zamówienia, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

6. Dane osobowe Zamawiającego przechowywane będą przez okres wykonania umowy oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnych i publicznoprawnych związanych z celami wskazanymi w pkt 3 niniejszego Działu;

7. Zamawiający posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

8. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji Zamówienia;

10. dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Warszawa 03.01.2023


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Informacje
O firmie
Dostawa
Zwroty 882 026 260 506 830 933 Sanico Electronics Polska Sp. z o.o.
Okólna 45
05-270 Marki k.Warszawa
Wszystkie prawa zastrzeżone - POLUX 2024
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu